Publikationslista

 

Skrifter

 

 

Vetenskapliga skrifter

 

 

1. Ekholm, M. (1968) Elevernas omvärldsorientering. UG-projektet, rapport 8, Pedagogiska institutionen, Göteborgs universitet.

2. Ekholm, M. (1968) Elevernas omvärldsorientering.En sammanfattning. Trebetygsuppsats i pedagogik,Pedagogiska institutionen, Göteborgs universitet.

3. Andersson, B-E., Ekholm, M. och Hallborg, M. (1970) Skolsegregation, förekomst och vissa effekter.UG-projektet, rapport 10, Pedagogiska institutionen, Göteborgs universitet.

4. Ekholm, M. (1971) Skolans anda och miljö. Licentiatavhandling.Pedagogiska institutionen vid Göteborgs universitet.

5. Andersson, B-E. och Ekholm, M. (1971) Kompletterande promemoria rörande Stugprojektet. Stug-projektet rapport 2, Pedagogiska institutionen, Göteborgs universitet.

6. Andersson, B-E. och Ekholm, M. (1971) The generation gap. Stug-projektet rapport 4, Pedagogiska institutionen, Göteborgs universitet. 1971.

7. Andersson, B-E. och Ekholm, M. (1971) Swedish youth of to-day. Stug-projektet rapport 5. Pedagogiska institu­tion­en, Göteborgs universitet.

8. Andersson, B-E. och Ekholm, M. (1972) The Stug-project. Stug-projektet rapport 6, Pedagogiska institutionen, Göteborgs universitet.

9. Ekholm, M. och Andersson, B-E. (1972) Studier om skolans socialisation. Bakgrund,referensram, verksamhetsplan. SOS-projektet rapport 1, Pedagogiska institutionen,Göteborgs universitet. 1972

10. Andersson, B-E. och Ekholm, M. (1972) Enkäten 1971. Planering och genomförande. Stug-projektet rapport 11, Pedagogiska institutionen, Göteborgs universitet.

11. Andersson, B-E. och Ekholm, M. (1972) Ungdom eller vuxen? Några resultat från Stug-enkäten 1971. Stug-projektet rapport 12, Pedagogiska institutionen, Göteborgs universitet.

12. Andersson, B-E. och Ekholm, M. (1972) The Stug-project. i: Mönks, Haertup och de Wit Determinants of Behavioral Development. Academic Press, Amsterdam. 1972.

13. Ekholm, M., Andersson, B-E. och Nilsson, K-L. (1973) Om assimilering och ackommodation i vetenskapandet i: rapport 39 från Pedagogiska institutionen, Lunds universitet.

14. Andersson, B-E., Ekholm, M. och Nilsson, K-L. (1973) Hur styr datainsamlingen och design undersökningens problemställningar? i rapport 39 från Pedagogiska institutionen, Lunds universitet.

15. Nilsson, K-L., Andersson, B-E. och Ekholm, M. (1973) Spridda funderingar om mätning över tid och om hur databearbetningen styr problemet.i: rapport 39 från Pedagogiska institutionen,Lunds universitet. 1973.

16. Andersson, B-E. och Ekholm, M. (1973) Handlingsprogram för SOS-projektet. SOS-projektet rapport 4, Pedagogiska institutionen, Göteborgs universitet. 1973.

17. Ekholm, M. (1973) Socialpsykologi och undervisning. SOS-projektet, rapport 5. Pedagogiska institutionen, Göteborgs universitet.

18. Andersson, B-E., Ekholm, M. och Vinberg, S. (red)(1974) Social utveckling i skolan. En symposierapport. Skolöverstyrelsen, Stockholm.

19. Ekholm, M. (1974)Sociala roller i skolan. i: Andersson, B-E., Ekholm, M. och Vinberg,S. (red) (1974) Social utveckling i skolan. En symposie­rapport. Skolöverstyrelsen, Stockholm.

20. Dahlgren, G., Ekholm, M., Fransson, A., Rovio-Johansson, A och Säljö, R. (1974) Gruppexamination och självständigt tänkande. Lärares och studerandes upplevelser av tre försök med arbete och examination i grupp på universitetsnivå. UIA-projektet rapport 3, Pedagogiska institutionen, Göteborgs universitet.

21. Ekholm, M., Fransson, A., Rovio-Johansson, A. (1974) Metodproblem vid försök med handledda arbetsgrupper. i: Studier i arbetsgrupper, UKÄ, Stockholm.

22. Ekholm, M och Sandgren, B. (1974) Upplevelsebearbetning. Ett praktiskt försök att påverka mellanstadieelevers medmänskliga förståelse och moralupp­fattning. SOS-projektet,rapport 8, Pedagogiska institutionen,Göteborgs universitet.

23. Ekholm, M. (1976) Social utveckling i skolan. Studier och diskussion. Doktorsavhandling. Göteborg studies in educational sciences 18, Göteborg.

24. Ekholm, M. (1976) Social Development in Schools. Summary and Excerpts No. 48, Report from the Institute of Education, University of Gothenburg, Göteborg.

25. Ekholm, M. (1976) SOS-projektets utveckling. i: PM från Skolöverstyrelsen, nr 7.

26. Ekholm, M. (1976) Metod och tradition i forskningen. Några funderingar kring ett forsknings­projekt om uppföljning av skolledarutbild­ningen. Rapport från pedagogiska institu­tionen, lärarhögskolan i Linköping.

27. Ekholm, M. och Wernersson, I. (1976) Arbetsmönster och lärar/elevinter­aktion i grundskolan. Några empiriska resultat. Rapport 138 från Pedagogiska institutionen vid Göteborgs universitet. 1976.

28. Ekholm, M. (1977) Social utveckling i skolan. Studier och diskussion. AW Gebers, Stockholm.

29. Ekholm, M., Lander, R. och Werenersson, I. (1977) Socialisation i skolan. Resultat från en enkät. Rapport nr 149 från Pedagogiska institutionen, Göteborgs universitet.

30. Ekholm, M. (1977) Studier av innovationsprocessen. Bakgrund och överväganden. Forskningsplan. Inova-projektet rapport 1. Pedagogiska institutionen.Linköpings universitet.

31. Ekholm, M. och Hultman, G. (1977) Försöksutbildning med PLUS-programmet. Några utvärderingsdata. USU-projektet, rapport 3, Pedagogiska institutionen, Linköpings universi­tet.

32. Ekholm, M., Sandström, B., Svanberg, G. och Tjellander, B. (1978) Skolan - funderingar och värderingar. En forskargrupps utgångspunkter. Inova-projektet, Pedagogiska institutionen, Linköpings universitet.

33. Ekholm, M. (1978) The Education of Swedish School Leaders – A Brief Description i: Educational Administration Quarterly, Vol. 14, No. 3, s 113-128. 1978.

34. Ekholm, M. (1978) The School Leader Education Project -Evaluation Strategies i The Evaluation of INSET for teachers in Sweden, OECD/CERI/TE 78.09.

35. Ekholm, M. (1978) Training Headmasters in Sweden. i: Educational Administration, Vol. 7, No. 1, 1978.

36. Ekholm, M. (1979) Ett forskningsprojekts inflytande på ett utbildningsprogram. En subjektiv betraktelse. INOVA-projektet rapport 2. Pedagogiska institutionen, Linköpings universitet.

37. Ekholm, M. (1979) Research in Education - Does it matter? Report 3. School Leader Education in Sweden, Linköping. 1979.

38. Ekholm, M. och Lander, R. (1979) Elevernas sociala utveckling. Utbildningsforskning, FoU-rapport 36, Skolöverstyrelsen,Liber. Stockholm. 1979.

39. Ekholm, M. (1980) Jämställdhet? I skolan? i Att undervisa, nr 6. 1980.

40. Ekholm, M. (1980) The impact of educational research on an educational programme for school leaders in Sweden.i: Hoyle, E. och Megarry, J. (eds) The World Yearbook of Education, Kogan Page, London.

41. Ekholm, M. (1980) Deltagarbedömningar av skolledarutbildningens utfall. En jämförelse mellan två enkätundersökningar. Skolledarutbildningens utvärderingsserie, rapport nr 1. Skolledarutbildningen,Linköping.

42. Ekholm, M. (1981) Skolledarnas samhällsinriktade praktik. En tidig enkätundersökning. Skolledarutbildningens utvärderingsserie, rapport nr 2. Skolledarutbildningen, Linköping.

43. Ekholm, M. (1981) Evaluation of In-Service Education of Teachers in Sweden - Results and Aspects of Future Evaluative Activities i: Salmon, A. The Evaluation of in-service education and training of Teachers. Council of Europe, Swets and Zeitlinger, Lisse.

44. Ekholm, B. Ekholm, M. och Hedin, A. (1981) Studier av daghemsklimat och dess effekter på barns sociala och emotionella utveckling. Klimatprojektet, rapport 1, Pedagogiska institutionen, Linköpings universitet.

45. Ekholm, M. (1982) Hjelpsomhet og toleranse - noen utviklingstendenser. i: Ness, T. m fl, Tilskuer eller deltaker? Tiden Norsk Forlag. Oslo.

46. Ekholm, B. Ekholm, M. och Hedin, A. (1982) Mätinstrument och förundersökningar. Klimatprojektet rapport 3, Pedagogiska institutionen, Linköpings universitet.

47. Ekholm, B. Ekholm, M. och Hedin, A. (1982) Daghemsklimat. Bakgrund, syfte och mätinstrument. Rapport LiU-PEK-R-79. Pedagogiska institutionen, Linköpings universitet.

48. Ekholm, M. och Sandström, B. (1982) Skolledarskap och skolledarroll. Skolledarutbildningens skriftserie nr 9. Skolledarutbildningen, Linköping.

49. Ekholm, M. och Sandström, B. (1982) Skolledarskap och skolledarroll. En förväntansstudie. Enkätundersökning i en kommun.i: Skolledaren nr 10,

50. Ekholm, M., Stegö, E. och Olsson, K. (1982) Skolledarutbildningens kursperioder. Reflektionsdokument från elva besök. Skolledar- utbildningens utvärderingsserie, rapport nr 3.Skolledarutbildningen, Linköping.

51. Ekholm, M. (1982) Research on the School Leader Education Programme in Sweden. Paper presented at the Council of Europe Educational Research Workshop on training for management in schools – Windsor 14-17 Sept, 1982.

52. Ekholm, M. (1983) Demokratins baskunskaper - några utvecklingsdrag. i: Forskning om utbildning, nr 1, 1983.

53. Ekholm, M. (1983) Research on the School Leader Education Programme in Sweden. i: Hegarty, S. (Ed) (1983)Training for Management in Scools. Papers from an Educational Research Workshop, 14-17 Sept 1982 in England, NFER-Nelson.

54. Ekholm, B. Ekholm, M. och Hedin, A. (1983) Nuinriktat eller framtidsinriktat uppfostringsklimat. En analys på daghemsnivå av uppgifter om personalens handlande mot barnen i vardagssituationer. Klimatprojektet, rapport 4, Pedagogiska institutionen, Linköpings universitet. 1983.

55. Ekholm, M. och Lagervall, N. (1983) Vem blir skolledare? Några mönster. i: Skolledaren nr 6/83, s. 5-9, Stockholm.

56. Ekholm, M., Sandström, B. och Stegö, E. (1983) The Swedish School Leader Education - Evaluations. Paper presented at the OECD/CERI-conference in London, June 1983, ISIP-Aera 2 meeting.

57. Ekholm, M., Sandström, B., Svanberg, G. och Tjellander, B. (1983) Studies of the Process of Innovation in the Comprehensive School. Paper presented at the OECD-CERI-conference in London, June 1983, ISIP-Aera 2 meeting.

58. Ekholm, M. (1984) Improvement or Not? - That is the Question. i: Hopkins D. and Wideen M. (red) Alternative Perspectives on School Improvement. The Falmer Press, London.

59. Ekholm, M. (1984) Readiness to Help Others and Tolerance: Attitude Development During the School Years and a Ten- Year Comparison. i: Scandinavian Journal of Educational Research, 28, 71-86.

60. Ekholm, B., Ekholm, M. och Hedin, A. (1984) Stabilitet i uppfostringsattityder hos daghemspersonal. Rapport LiU-PEK-AR-3. Institutionen för pedagogik och psykologi, Linköpings universitet.

61. Ekholm, B., Ekholm, M. och Hedin, A. (1984) Metoder för kvalitetsförbättring av enskilda daghems inre verksamhet. Pedagogiska institutionen, Linköpings universitet.

62. Ekholm, M. och Sandström, B. (1984) Stabilitet och förändring i grundskolan. Liber, Stockholm.

63. Ekholm, M. (1985) Fortbildningens historia – stämningsbilder och funderingar. Paper presenterat vid NFPF-kongressen i Linköping 1985. Skolledarutbildningen, Linköping.

64. Ekholm, M. (1985) The institutionalization of Study Days in Swedish Comprehensive Schools. Paper presented at the OECD-conference on Institutionalization in educational organisations, Luzern, Schweiz, June 1985.

65. van Velzen,W.G., Miles, M.B. Ekholm, M., Hameyer, U och Robin, D. (ed) (1985) Making School Improvement Work. A Conceptual Guide to Practice. OECD. Paris. ACCO, Leuven.

66. Miles, M.B. och Ekholm, M.(1985) What is school improvement? i: van Velzen, W. G., Miles, M.B., Ekholm, M., Hameyer, U.and Robin, D. (ed) (1985) Making School Improvement Work. A Conceptual Guide to Practice. OECD, Paris. ACCO, Leuven.

67. Miles, M.B. och Ekholm, M.(1985) School improvement at the local level. i: van Velzen, W.G., Miles, M.B., Ekholm, M., Hameyer, U., and Robin, D. Making School Improvement Work. A Conceptual Guide to Practice. OECD, Paris. ACCO, Leuven.

68. Miles, M.B. och Ekholm, M.(1985) Conclusions and recommendations. i: van Velzen, W.G., Miles, M.B., Ekholm, M., Hameyer, U., and Robin, D. Making School Improvement Work. A Conceptual Guide to Practice. OECD, Paris. ACCO, Leuven.

69. Vasström, U., Ekholm, M., Höyrup, S. och Skyum-Nielsen, S.(1985) Nordiska skolor i utveckling. Utvecklingsarbete vid 14 grundskolor i Norden. Nordiska ministerrådet, Köpenhamn, NORD.

70. Ekholm, M. (1986) Fjorton nordiska skolor ser på sin egen utveckling. Sammanfattning av skolornas slutrapporter i samarbetsprojektet Organisationsutveckling i skolan. Nordiska ministerrådet,Köpenhamn.

71. Ekholm, M. och Sandström, B. (1986) Innovationer i grundskolan - metoder och resultatbilder. Rapport LiU-PEK-R-98. Pedagogiska institutionen vid Linköpings universitet.

72. Ekholm, M. och Hameyer, U. (1986) A cross-cultural approach to find out how to implement activity-based materials in science. Institute for Science Education, University of Kiel.

73. Ekholm, M. (1986) School Improvement in Sweden. Longitudinal research perspectives. Paper presented at The Annual Meeting of the American Educational Research Association in San Francisco 16-21 April 1986.

74. Ekholm, M., Fransson, A. och Lander, R. (1987) Skolreformer och lokalt gensvar. Utvärdering av 35 grundskolor genom upprepade lägesbedömningar 1980-1985. Institutionen för pedagogik vid Göteborgs universitet.

75. Ekholm, M., Fransson, A. och Lander, R. (1987) Skolreformer och lokalt gensvar. Sammanfattning av lägesbedömningar i grundskolan. 1980 - 1985. R 87:24. Skolöverstyrelsen, Stockholm.

76. Ekholm, M. (1987) School Reforms and Local Response: an evaluation of school reviews in 35 school management areas in Sweden 1980 - 1985. i: Compare, Vol 17, No. 2, 1987, sid 107 - 118. också i Western European Education, s.54-68, Fall 1988.

77. Ekholm, M. (1987) School Reforms and Local Response. A 5-year evaluation based on repeated school reviews in 35 school management areas in Sweden 1980-1985. Paper presented at the Annual Meeting of the American Educational Research Association. Washington, April 1987.

78. Miles, M.B., Ekholm, M. och Vandenberghe,R. (ed) (1987) Lasting school improvement: Exploring the process of institutionalization. OECD, Paris. ACCO, Leuven.

79. Ekholm, M. och Trier, U. (1987) The concept of institutionalization. i: Miles, M.B., Ekholm, M., Vandenberghe, R. (ed) (1987) Lasting school improvement: Exploring the process of institutionalization. OECD, Paris. ACCO, Leuven.

80. Ekholm, M. (1987) The institutionalization of study days in Sweden; a long-term historical review i: Miles, M.B., Ekholm, M., Vandenberghe, R. (ed) (1987) Lasting school improvement: Exploring the process of institutionalization. OECD, Paris. ACCO, Leuven.

81. Miles, M.B. och Ekholm, M. (1987) Conclusions and implications. i Miles, M.B., Ekholm, M., Vandenberghe, R. (ed) (1987) Lasting school improvement: Exploring the process of institutionalization. OECD, Paris. ACCO, Leuven.

82. Ekholm, M. och Fransson, A. (1987) Skolans socialpsykologi. Rabén och Sjögren, Stockholm.

83. Ekholm, M. (1988) School Improvement Research in Scandinavia i: International Journal of Qualitative Studies in Education, Vol 1, No 1.

84. Ekholm, M., Fransson, A och Lander, R.(1988) School improvement in Sweden. A description of the system and a discussion of the future. i Improving schools for the 21st century. Implications from Research and Development. Research and Development Center on School Improvement, University of Florida, Gainsville

85. Hameyer, U., Ekholm, M. van den Akker, Anderson, R. och Miles, M.B. (1988) Implementing Activity-Based Learning in Elementary Science Instruction. A Multiple Cross-Site Study. Institute for Science Education, Kiel University.

86. Ekholm, M. (1988) Synpunkter på Gräsbergsgymnasiet. i Mattsson. I (red), (1988) Att utveckla gymnasieskolan. Olika perspektiv på lokalt utvecklingsarbete. Utbildningsförlaget, Stockholm.

87. Ekholm, M. (1988) Skolledningsforskning. Skolöverstyrelsen. Stockholm.

88. Ekholm, M. (1989) Lärares fortbildning och skolutveckling.Översikt och funderingar. Nordisk Ministerråd, Köpenhamn.

89. Ekholm, M. (1989) Skolor som lokala organisationer. i Zaar, M. (red) (1988) Skolans själ. Utbildningsförlaget. Stockholm.

90. Ekholm, M. (1989) Structures of school management in Europe. i Galton, M. (ed) (1989) The Handbook of Primary Education in Europe. Europarådet/NFER-Nelson

91. Ekholm, M. (1989) Skolledarskap - forskning och några svenska funderingar. i Tiller, T. (red.) (1989) Ledelse - i en skole i utvikling. TANO, Oslo.

92. Ekholm, M. och Lindvall, K. (1989) Rekryteringsmönster under åttiotalet. Mönster och skiftningar. i Skolledaryrket. En antologi. Skolöverstyrelsen och Svenska Kommunförbundet. Stockholm.

93. Ekholm, M. (1989) Granskningen av skola och vuxenutbildning 1988/89.En del av en nationell utvärdering. Skolöverstyrelsen, Stockholm.

94. Ekholm, M. (1989) Kunskaper om social utveckling i skolan. i Gummesson,M. och Alexandersson, L. (red) (1989) Brottsförebyggande arbete i skolan – några forskningsrön. En konferensrapport. Brottsförebyggande rådet, Stockholm.

95. Ekholm, M. (1990) Utvecklingsarbete och elevstöd i vidaregående skolor i Norden.Nordisk Ministerråd,NORD, Köpenhamn

96. Ekholm, M. (1990) Granskningen av skola och vuxenutbildning 1989/90.En del av en nationell utvärdering. Skolöverstyrelsen, Stockholm.

97. Ekholm, M. och Somerset, A. (1990) Different information requirements for different levels of decision-making. i Ross, K och Mählck,L.(red) Planning the quality of education. The collection and use of data for informed decision-making. Unesco, IIEP,Paris, Pergamon Press.

98.  Ekholm, M. och Lindvall, K. (1991) Eleverna och demokratin i skolan. Enkätbelysning och en värderande diskussion. Skola- och barnforskningen. Högskolan i Karlstad. Karlstad.

99. Miles, M.B. och Ekholm, M. (1991) Will restructuring stay restructured? Paper presented at Session 43.42, AERA, 1991,Chicago, 5 April, 1991.

100. Ekholm, M. och Ploug-Olsen, T. (1991) Förbättringar av skolor – nordiska lärdomar och internationell inspiration inför 2000-talet. Nordiska Ministerrådet, NORD, Köpenhamn.

101. Ekholm, M. och Hasselgren, B. (1991) Swedish research on education. On policy level. i Nordisk Pedagogik, 1/1991

102. Ekholm, M. (1991) Evaluation of School Leadership Development in Sweden i Urban Education.

103. Ekholm, M. (1991) Improvement demands and reactions of schools. A five-year follow-up study of Swedish grund-schools. Paper presented at the third meeting of the Socieyty for School Effectiveness and School Improvement i Cardiff 2-6 januari, 1991.

104. Ekholm, M. (1992) Lokal utvärdering som grund för kunskapstillväxt. i Nordisk pedagogik, 1/1992

105. Andersson, B-E. och Ekholm, M. (1992) Skolan och den sociala utvecklingen i Den svenska skolan belyst av pedagogisk forskning. Institutionen för pedagogik och psykologi och institutionen för TEMA, Linköpings universitet, Linköping.

106. Ekholm, M. (1992) Evaluation of School Leadership Development in Sweden i Urban Education, 1/1992

107. Ekholm, M. (1992) On decentralisation in the educational system and school autonomy - views from a Swedish Horizon. i Posch P.och Altrichter H.(red) (1992) Schulautonomie in Österreich. Institut für Schulpädagogik und Sozialpädagogik der Universität Klagenfurt.

108. Ekholm, M. (1992) Lokal utvärdering som grund för kunskapstillväxt - fortsättningen som följde i Nordisk pedagogik, 3/1992.

109. Ekholm, M. (1992) Utveckling och utvärdering - Skolor i fokus i Nordisk pedagogik, 4/1992.

110. Ekholm, M. (1992) Kunskap som hållfast konstruktion i Vägar till kunskap. Lärarförbundet, Stockholm.

111. Ekholm, M. (1992) Läraryrket och dess kunskapsbas. i Settergren P. (1992) Lärarkunskap. Almqvist och Wiksell. Stockholm.

112. Ekholm, M. och Kåräng, G. (1992) School based evaluation as a part of a national programme of evaluation. Bidrag till internationell konferens om School based evaluation i Lillehammer, Norge, juni 1992

113. Ekholm, M. (1993) Evaluering av skolor i Norden - tankar och diskussion. Nordisk ministerråd, Köpenhamn.

114. Ekholm, M. (1993) Skolans utveckling och framtidens lärarroll. i Ullström, S-O. (red) (1993) Lärarutbildningen i en föränderlig omvärld. Högskolan i Karlstad, Karlstad.

115. Ekholm, M. och Kåräng, G. (1993) School based evaluation as a part of a national programme of evaluation. Early Results. Bidrag till the International Congress for School Effectiveness and Improvement, Norrköping, januari 1993.

116. Ekholm, M. och Kåräng, G. (1993) Skolor och elevers utveckling. Huvudrapport. Skolverket, Stockholm.

117. Ekholm, M. och Lander, R. (1993) Utvärderingspraktikan. Att utvärdera skolans verksamhet. Liber utbildning. Stockholm.

118. Ekholm, M. (1993) Some notes on educational research in the Nordic countries paper presenterat vid OECD-konferens om utbildningsforskning i olika länder i Sunne, maj 1993.

119. Ekholm, M. och Kåräng,G. (1994) School Qualities and Educational Outcomes paper presented at the 7th conference of the International Society of School Effectivity and School Improvement, Melbourne, Australia, 2-6 of January, 1994

120. Ekholm, M. (1994) Skolledarskap och styrning i en decentraliserande tid. i Hård-Segerstad, A. Skolledarna och styrningen. Rektorsutbild­ningen vid Uppsala Universitet, Uppsala. 1994.

121. Ekholm, M. (1994) Lärare, professionalitet och yrkeskvalitet. i Lärares professionalitet. Lärarförbundet. Stockholm.

122. Ekholm, M.och Lander, R. (1994) Utvärdering och uppföljning som bas för fortbildning och utvecklingsarbete. i Madsén, T. (red.) (1994) Lärares lärande. Studentlitteratur. Lund.

123. Ekholm, M. (1994) Educational research in the Nordic countries i Calderhead, J. Educational Research in Europe Multilingual Matters Ltd, Bridgend, 1994.

124. Ekholm, M. (1994) Lokala arbetsplaner och den inre ordningen. I i Skolverket. (1994) Vägar till lokal arbetsplan. Skolverket, Stockholm.

125. Seashore-Louis,K.,de Caluwé, L., Ekholm, M., de Vos-Brusse,G.Wubbles, T. (1994) The Future of APS as a Leader in School Improvement. APS. Utrecht.

126. Ekholm, M. och Kull, M. (1995) 25 years perspective on school life in nine comprehensive schools in Sweden. Paper presenterat vid 8th conference of the International Society of School Effectivity and School Improvement, Leeuwarden, Nederländerna, 2-6 of January, 1995

127. Hameyer,U., Andersson, R. van den Akker.. och Ekholm, M. (1995) Portraits of of Productive Schools. Activity Based Learning in Elementary Science - Sustained Improvement in Four Countries. SUNY-Press, New York.

128. Ekholm, M. (1995) Skolledning och förbättring av skolan. Longitudinella perspektiv. i Wingård, B. (1995) Hur har rektor det egentligen? Förlagshuset Gothia. Göteborg.

129. Ekholm, M. (1995) Notes on Educational Research in the Nordic Countries. i Tuijnman, A. och Wallin, E. (1995) School Research at the Crossroads: Swedish and Nordic Perspectives. OECD. Skolverket. Stockholm Institute of Education Press. Stockholm.

130. Ekholm, M. och Kull, M. (1995) School climate and long term changes.Empirical findings of stability and change in nine schools that have been followed over 25 years. Paper presented at the EERA conference in Bath, England, 14-17 Sept. 1995.

131. Ekholm, M. (1995) Skolarbetets miljö i Järvholm, B. (red) (1995) Arbetsliv och hälsa - en kartläggning. Arbetarskyddstyrelsen, Arbetslivsinstitutet. Solna.

132. Ekholm, M. (1995) Dissemination of Educational Research in Sweden. Some Notes on Traditions and Patterns. i Tydén, T. (1995) When School Meet Science. Stockholm Institute of Educational Press. Stockholm.

133. Ekholm, M. (1996) Rektor som förbättringsarbetare i Stålhammar, B. (red) (1996) Begripa ledningen. Förlagshuset Gothia. Göteborg.

134. Ekholm, M. (1996) Steuerungsmodelle für Schulen in Europa - im Schnittpunkt zwischen Zentralismus und Dezentralismus. Invitationsföreläsning vid vid Deutsche Pedagogische Forschungsverbunds årskongress i Halle, 11-13.3 1996.

135. Ekholm, M. (1996) Die Schule und der Rückzug des Staates. Entwicklungsstrategien der Schulsysteme. Ein internationaler Vergleich. i Deutsche Lehrerzeitung 17 Oktober, 1996.

136. Ekholm, M., Lindvall, K. och Scherp, H-Å. (1996) Skolsektorns ledning i Mariehamn stad.Granskning och förslag. Högskolan i Karlstad.

137. Ekholm, M. (1996) Norway, i Innovative School Systems in an International Comparison, Vol 1. Documentation of the international research. Bertelsmann Foundation Publishers, Gütersloh, 1996

138. Ekholm, M. (1996) I skärningen mellan centralism och decentralism - styrning av skolor i Europa. i Skolen i Norden. Nr 3:1996.

139. Ekholm, M. och Kull, M. (1996) School climate and educational change: Stability and change in nine Swedish schools. EERA Bullentin. No. 2, July 1996.

140. Ekholm, M. och Lindblad, S. (1996) På väg mot en svensk pedagogisk tidskrift: Några inledande ord. i Pedagogisk Forskning i Sverige.Årgt 1.Nr1.1996.

141. Ekholm, M.,Meyer, H.,Meyer-Dohm, P.,Schratz, M. och Strittmatter, A. (1996) Wirksamkeit und Zukunft der Lehrerfortbildung in Nordrhein-Westfalen. Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes Nordreihn-Westfalen. Düsseldorf.

142. Ekholm, M. (1997) Reformansätze und Entwicklungsstrategien der Schulsysteme im internationalen Vergleich i Dokumentation des Symposiums und des Festaktes "Carl Bertelsmann-Preis 1996" Bertelsmann Foundation, Gütersloh, 1997.

143. Ekholm, M. och Lindvall, K. (1997) Tillsättning av skolledare - rörelser i tiden. Forskning om Skola och Barn. Forskningsrapport 97:12. Samhällsvetenskap. Högskolan i Karlstad. Karlstad.

144. Ekholm, M. (1997) Grundskolor under 25 år. Några upprepade iakttagelser. i Kritisk Utbild­ningstidskrift (KRUT), 83/84, Stockholm, 1997.

145. Ekholm, M. (1997) Vad är nyttan med samhällsvetenskaplig forskning? I Utbildningsdepartementet, (1997) Röster om samhällsvetenskap. Forskningsberedningens skrift nr 2, 1997. Utbildningsdepartementet, Stockholm.

146. Ekholm, M. (1997) Quality Assurance in Schools and Universities in Sweden i Posch, P och Altrichter, H. (1997) Möglichkeiten und Grenzen der Qualitätsevaluation und Qualitätsentwiklung in Schulwesen. Studien Verlag, Innsbruck-Wien.

147. Ekholm, M. (1997) Lärarna måste själva ta ansvar för sin yrkesutveckling.i Pedagogiska Magasinet.Nr 1 1997.

148. Ekholm, M. (1997) Skolen for livet i Livslang læring - fra idé til virklighed. Tema Nord 1997:512. Nordisk Ministerråd, Köpenhamn.

149. Ekholm, M. och Lander, R. (1998) School evaluation and improvement. A Scandinavian view. i Hopkins, D. (red)(1998) Kluwer Handbook on Educational Change. New York och Amsterdam.

150. Ekholm, M. (1998) Skolan ska fostra framtidens medborgare i Pedagogiska Magasinet 2/1998, s 16 – 21.

151. Ekholm, M. och Scherp, H-Å. (1998) Kamratutvärdering mellan skolor. Ett samarbetsprojekt mellan barn- och ungdomsnämnden i Karlstad och barn- och skolnämnden i Skövde. Trygghetsfonden för kommuner och landsting, Stockholm.1998.

152. Ekholm, M. (1998) The knowledge base on schoool improvement. Some thoughts about what is known and what actions are taken. Paper presented at the International Workshop The Challenge of School Transformation: What Works? February 26th-28th, 1998 at the Max Planck Institute for Human Development, Berlin.

153. Ekholm, M. (1999) Konsten att fånga omvärlden i Pedagogiska Magasinet 1/1999, s 24 – 27.

154. Ekholm, M. (1999) Skolans arbetsprocesser i möte med den nya tiden i Nordisk Tidskrift för Specialpedagogik, Nr 3-4, 1999, s 241-246, Scandinavian University Press, Oslo.

155. Ekholm, M. (1999) Schüler machen Schulprogramm i Pädagogik, 11/1999, s 16-20.

156. Ekholm, M. (1999) Self-directed in-service training among teachers. Testing a Swedish model. Paper presented at the International Conference on School Effectiveness and School Improvement in San Antonio, Texas, USA, 2-6 January, 1999

157. Ekholm, M. och Arnqvist, A. (1999) IT-strategier i svenska skolor. En undersökning av visioner, mål och tillämpningar av IT i förskolan, grundskolan och gymnasiet. Högskolan i Karlstad, Ungas Utveckling och Lärande. Karlstad.

158. Ekholm, M., Blossing, U., Kåräng, G., Lindvall, K. och Scherp, H-Å. (2000) Forskning om rektor. Stockholm, Skolverket, Liber.

159. Ekholm, M. (2001) School Improvement. Some thoughts about the knowledge base and emperical notions from a longitudinal study. Paper presented at the International Symposium, Schooling for the future, January 10th-12th, 2001 in Stockholm.

160. Dahlin, B., Watkins, D.A. och Ekholm,M. (2001) The Role of Assessment in Student Learning: The Views of Hong Kong and Swedish Lecturers i Watkins, D.A. & Biggs, J.B. (ed.) (2001) Teaching the Chinese Learner: Psychological and Pedagogical Perspectives. Comparative Education Research Centre (CERC) & Australian Council of Educational Research. University of Hongkong, Hongkong.

161. Ekholm, M. (2002) To Make Schools Democratic – a long term committment. Paper presented at the CCEAM Conference. Umeå 23-25 September 2002

162. Ekholm, M. (2002) Institutionalising School Leader Education. paper presented at the National School Leader Institute Conference in Nottingham, November 2002

163. Ekholm, M. (2003) Schools in Sweden – Part of the National Democracy. Paper presented at the meeting of the International Network for School Social Work. Stockholm 19th September 2003

164. Ekholm, M. (2003) Perspectives on European schools. s 215-243 i Search for the Future direction. Seoul, Korean Educational Development Institute. 2003.

165. Burkard, C., Eikenbusch, G., and Ekholm, M. (2003) Starke Schüler – gute Schulen. Wege zu einer neuen Arbeitskultur im Unterricht. Berlin. Cornelsen Scriptor. 2003.

166. Ekholm, M. (2004) Learning democracy by sharing power: the student role in effectiveness and improvement. in Macbeath, J. and Moos, L. Democratic learning. The challenge to school effectiveness. London, Routledge Falmer. 2004.

167. Ekholm, M. (2004) Quality and Equity in Danish Basic Education: Policies and Outcomes. Background Report. OECD-CERI. Paris. 2004.

168. Halász, G., Santiago, P., Ekholm, M., Matthews, P. and McKenzie, P. (2004) Attracting, Developing and Retaining Effective Teachers. Country Note: Germany. OECD-CERI. Paris.

169. Ekholm, M. (2004) Qualitätsentwicklung im Bildungswesen. Erfahrungen von und aktuelle Problematik in Schweden. Paper presented on the conference on Curriculum development in Switzerland, 17-19 March, 2004 in Morten, Switzerland.

170. Hargreaves, D., Ekholm, M. and El-Khawas, E. (2004) National Review on Educational R&D: Examiners´ Report on Denmark. OECD-CERI. Paris.

171. Ekholm, M. (2004) Einsicht in das Deutsche Schulsystem aus der Sicht eines Peers. i Journal für LehrerInnebildung, 4/2004, s 52-57.

172. Ekholm, M. (2004) Evidence-based policy research – some Swedish lessons. Paper presented at the First OECD-conference on Evidence Based Policy Research, 19-20 April, 2004 in Washington.

173. Ekholm, M. (2004) Veränderung von einem Schulsystem. Schwedische Erfahrungen. Paper presented at the conference on Schulleitern in die Zukunft, 6-7 October in Düsseldorf, Germany.

174. Blossing, U. and Ekholm, M. (2005) School Reforms and Local Responsein the Long Run. A twenty year longitudinal study of 35 Swedish “grund” schools. Paper presented at the Second OECD-conference on Evidence Based Policy Research, 27-28 January, 2005 in Stockholm.

175. Blossing, U. and Ekholm, M. (2005) A Centralised School Reform Programme in Sweden and the Local Response: Taking the Long Term View Works. A twenty year longitudinal study of 35 Swedish “grund” schools. Paper presented at the International Congress for School Effectiveness and Improvement in Barcelona, January 2-5, 2005.

176. Ekholm, M. (2005) Nasjonale pröver – internationella utblickar och lärdomar av värde för Norge. Paper presenterat vid konferensen Nasjonale Pröver – veivalg og utviklingsmuligheter, 8-9 februar på Lillehammer, Norge.

177. Ekholm, M. (2005) Ganztagschulen – Chancen für eine bessere individuelle Förderung. Paper presented at the conference on Ganztagsschulen, 2-3 September, 2005 i Berlin

178. Ekholm, M. (2005) Responsible schools as the basis of the school system. Swedish experiences. Paper presented at the Semana Monográfica de la Educaciòn, 21-25 Nov, 2005, Madrid.

179. Ekholm, M. (2005) Curriculum in Sweden. Use and discussions. Paper presented at the SLO invitational conference on Curriculum re-invented in Leiden, The Netherlands, 7-9 December 2005

180. Ekholm, M. (2005) Att fånga kunnandet om lärande och undervisning. Om villkoren för skolledare och lärare att ta del av systematiskt framtagen kunskap om utbildningsverksamhet. Utbildnings- och kulturdepartementet, Ds 2005:16, Stockholm.

181. Scherp, H-Å. och Ekholm, M. (2006) Lehrerfortbildung und ihre Wirkungen auf die Unterrichtspraxis. i Journal für Schulentwicklung, 2006:1

182. Blossing, U. och Ekholm, M. (2006) Wirkungsanalyse der Schulentwicklung – eine langzeitstudie aus Schweden. i Journal für Schulentwicklung, 2006:1

183. Ekholm, M. (2006) Learning about learning among teachers i A vision of European Teaching and Learning. Perspectives on the New Role of the Teacher. The Learning Teacher Network, Karlstad.

184. Ekholm, M. (2007) Användningen av tiden i skolan i Vänbok till Kjell Granström, Linköpings universitet, Linköping.

185. Ekholm, M. (2007) Individuelle Förderung als Leitbild der Schulreform in Schweden i Vorbildfunktion vs Entsorgungspädagogik. Schulpolitik und Bildung in Skandinavien und Deutschland. Edition Kirchhof und Franke, Leipzig und Berlin.

186. Ekholm, M. (2007) Institutionalised School Leader Education. Paper presented at the EERA annual meeting in Gent, 2007-09-19—21

187. Ekholm, M. och Lindvall, K. (2008) Skolinspektioner i tid och otid. i Pedagogisk Forskning i Sverige, 2008, årg 13 nr 1, s 42–59

188. Ekholm, M. (2008) School inspections and school development in Sweden – a waste of time and money. Paper presented at the ICSEI annual meeting in Auckland, New Zealand 6-9 January, 2008

189. Blossing, U., Scherp, H-Å. och Ekholm, M. (2008) Schools as curriculum agencies in Sweden paper presented at the European Conference on Educational Research in Göteborg, Sweden, 10-12 Sept, 2008.

190. Ekholm, M. (2008) Att veta istället för att tro om skolors inre liv i Kapet, Karlstads Universitets Pedagogiska Tidskrift, Årg. 4, nr. 1, s 16-32

191. Ekholm, M. (2008) Rektor i ett historiskt perspektiv i Vägval i skolans historia, Tidskrift för föreningen för Svensk Undervisnings­historia. Årg. 8, nr. 4, s 3-6

192. Blossing, U. and Ekholm, M. (2008) A Central School Reform Programme in Sweden and the Local Response: Taking the Long Term View Works. i Urban Education, Volume 43 Number 6,November 2008

193. Ekholm, M., Groth, E och Lindvall, K. (2009) Skolledare i Sverige – varför slutar de och vilka tillsätts. Forskningsrapport. Karlstads universitet, Karlstad.

194. Ekholm, M., Hoven, G.H. (2009) PMRI- Mujulah! Report of the DO-PMRI International Advisory Board. APS International, Jakarta and Utrecht.

195. Ekholm, M. (2009) Responsibility, autonomy and evaluation for the improvement of educative centres. Paper presented at the Debats d´Educacio at the Open University of Barcelona, 2009-11-02.

196. Ekholm, M. (2009) The European School Baccalaureate. Report to the Board of Governors of the European Schools, Brussels.

197. Ekholm, M. (2010) Learning from development work applications. Paper presented at the 23rd International Congress for School Effectiveness and Improvement, Kuala Lumpur, Malaysia, 2010-01-05—08.

198. Ekholm, M. and Moos, L. (2010) Educational Policy Production. Illuminations from Denmark and Sweden. Paper presented at the 23rd International Congress for School Effectiveness and Improvement, Kuala Lumpur, Malaysia, 2010-01-05—08.

199. Blossing, U., Ekholm, M. och Scherp, H-Å. (2010) Schools as Curriculum Agencies in Sweden. i Law, E.H. och Nieveen, N. (ed) (2010) Schools as Curriculum Agencies. Asian and European Perspectives on School-Based Curriculum Development. Sense Publishers, Rotterdam, Boston, Taipei.

200. Ekholm, M., Lund, T., Roald, K. och Tislevoll, B. (red) (2010) Skoleutvikling i praksis. Universitetsforlaget, Oslo

201. Ekholm, M. Hur kan min skola svara på dagens och framtidens krav? i Blossing U.L. (red) (2011) Skolledaren i fokus – kunskap, verktyg och värden. Studentlitteratur, Lund.

202. Ekholm, M. (2011) Skolors utveckling – ett kunskapsfält i vardande i Thornberg, R. och Thelin, K. (2011) Med ansiktet vänt mot Europa. Perspektiv på skolutveckling. Lärarförbundet, Stockholm.

203. Ekholm, M. och Granström, K. (2011) Skolutveckling med stöd av inspektion i Thornberg, R. och Thelin, K. (2011) Med ansiktet vänt mot Europa. Perspektiv på skolutveckling. Lärarförbundet, Stockholm.

204. Ekhnolm, M. (2012) Skolor i det längre perspektivet i Nordkvelle, Y.T., Haugsbakk, G. och Nyhus, L.(red) (2012) Pedagogisk utvikling – veier og omveier til en god skole. Cappelen Damm Akademisk. Livonia Print SIA, Latvia.

205. Ekholm, M., Devos, G., Kofod, K., Seashore Louis, K., Moos, L., Schratz, M., och van Velzen, B. (2012) Political Cultures, Education and History – An Introduction i Seashore Louis, K. och van Velzen, B. (ed) (2012) Educational Policy in an International Context. Political Cultures and Its Effects. Palgrave Macmillan, New York, N.Y.

206. Ekholm, M. (2012) Many Cooks Will Not Spoil the Broth: Educational Policy in Sweden i Seashore Louis, K. och van Velzen, B. (ed) (2012) Educational Policy in an International Context. Political Cultures and Its Effects. Palgrave Macmillan, New York, N.Y.

207. Ekholm, M. och Moos, L. (2012) Examining the Myth of Nordic Uniformity: The Production of Educational Policy in Denmark and Sweden i Seashore Louis, K. och van Velzen, B. (ed) (2012) Educational Policy in an International Context. Political Cultures and Its Effects. Palgrave Macmillan, New York, N.Y.

208. Ekholm, M., Devos, G., Kofod, K., Seashore Louis, K., Moos, L., Schratz, M., och van Velzen, B. (2012) “Wer Vorwärts Kommen Will, Muss Auch Mal Rückwerts Denken”. Reflections on the Case Studies i Seashore Louis, K. och van Velzen, B. (ed) (2012) Educational Policy in an International Context. Political Cultures and Its Effects. Palgrave Macmillan, New York, N.Y

209. Ekholm, M. (2013) Skolledarskap och tidens tand i Johansson, O. och Svedberg, L. (red) (2013) Att leda mot skolans mål. Gleerups förlag. Lund.

210. Ekholm, M. (2013) Kulturkamp för bildning i Förander, J. och Hjertqvist, A. (2013) Alfred Dalin. Jönköping.

211. Ekholm, M. och Scherp, H-Å. (red) (2014) Det goda lärandets grunder. Gleerups förlag, Lund.

212. Ekholm, M (2014) Skolledarutbildningen. Fyrtio års tillbakablickande. Karlstads universitet. Karlstad.

213. Ekholm, M. (2015) Mariakriget –startskottet för folkskolans förnyelse i Förander, J (red.) (2015) Alfred Dalin, folkbildare och skolbyggare. Dalinföreningen, Taberg.

214. Ekholm, M. (2017) Att greppa skolans inre liv – en grund för etiskt handlande. i Söderström, Å. (red) (2017) Etiska perspektiv på skolledares arbete. Studentlitteratur, Lund.

215. Söderström, Å och Ekholm, M. (2017) Etiska frågor och professionell utveckling. i Söderström,Å.(red) (2017) Etiska perspektiv på skolledares arbete. Studentlitteratur, Lund

216. Blossing, U., Ekholm, M., Forssten Seisser, A., Groth, E. och Svedberg, L. (2019) Differences between teachers´ and principals´ expectations of school leaders in simulated authentic situations. Paper presented at the AERA 2020 Conference in San Fransisco.

217. Samulesson, M, Ekholm, M., Berg, R., Mutafchieva, M., Koltcheva, N och Sundqvist, K. (2020) Influenced by peers or adults? Moral attitudes among Bulgarian and Swedish youth during a a quarter of a century. Malmö: Malmö universitet

218. Ekholm, M. (2020) Skolledarskapet genom tiderna in Johansson, O. & Svedberg, L. (Eds.), Att leda mot skolans mål. Falkenberg: Gleerups.

219. Ekholm, M. (2020) Hur kan min skola leva upp till dagens och framtidens krav? i Blossing U. (red) (2020) Rektor i fokus – kunskap, värden och verktyg. Studentlitteratur, Lund.

220. Ekholm, M., Forssten Seiser, A. och Söderström, Å. (2021) Skolförbättring genom aktioner. Verksamheter i förskola, skola och fritidshem möter forskning. Studentlitteratur, Lund.

221. Ekholm, M. (2022) Experimentet fristående skolor - dags att summera i Kornhall, P., Svensson, S., Allelin, M. & Karlsson, B. (red) När skolan blev en marknad. Stockholm: Natrur och Kultur.

222. Ekholm, M. (2022) På skolresa.Intryck av den pedagogiska historien medan den pågick. Karlstad: Karlstads universitet.

 

Populärvetenskap och debatt

 

1. Ekholm, M. (1969) Skolans anda. i: tidskriften Barn, nr 2, 1969.

2. Andersson, B-E. och Ekholm, M. (1970) Problemet skolsegregation. i: Göteborgstidningen. 17 maj 1970.

3. Andersson, B-E., Ekholm, M. och Hallborg, M. (1970) Elevdifferentiering förekommer fortfarande. i: Kommunal skoltidning nr 5, 1970.

4. Ekholm, M. (1971) Visst forskas det! i: Fackläraren, nr 2, 1971.

5. Andersson, B-E., Ekholm, M. och Wahlström, B. (1971) Ung i Göteborg. Pedagogiska institutionen,Göteborgs universitet.

6. Ekholm, M. och Fransson, A. (1971) Intervjuteknik. Utbildningsavdelningen, AB Volvo, Göteborg.

7. Ekholm, M., Fransson, A. och Reuterberg, S-E. (1971) Skolan kan inte skapa ett jämlikare samhälle. i: Dagens Nyheter, 19 januari, 1971.

8. Ekholm, M. och Fransson, A. (1972) Gruppåverkan. Utbildningsavdelningen, AB Volvo, Göteborg.

9. Ekholm, M. och Fransson, A. (1973) Praktisk intervjuteknik. Ett sätt att samla information. Volvos koncernutbildning, Göteborg.

10. Ekholm, M. (1973) Ska vi vinna gruppens förtroende måste vi ha något att ge den. i: Vi Alla, tidskrift för fritidsledare, nr 1, 1973.

11. Ekholm, M., Appelqvist, R. och Fransson, A. (1974) Samtal och övning. Handledningsskrift rörande övningar i socialpsykologi. Skolöverstyrelsen, Fortbildningsavdelningen, Lärarhögskolan i Umeå.

12. Ekholm, M., Sjöberg, D. och Ydén, B. (1974) Social utveckling i skolan - ett debattinlägg. Utbildningsförlaget, Stockholm.

13. Ekholm, M. och Fransson, A. (1975) Praktisk intervjuteknik. AWE/Gebers, Stockholm

14. Ekholm, M., Elam, L. och Stegö, E. (1976) Grundutbildning. Supplement Plus II:Gu. Skolöverstyrelsen. Fortbildningsavdelningen i Linköping.

15. Ekholm, M. (1976) Undervisning och mänskliga relationer. Utbildningsförlaget, Stockholm.

16. Ekholm, M. (1976) Social utveckling. i: Johannesson, I. (red) Psykologisk uppslagsbok, Natur och Kultur, Stockholm.

17. Ekholm, M. (1976) Från lektioner till ramar! i: Lärartidningen, nr 29, 1976.

18. Ekholm, H. och Ekholm, M. (1976) Börja skolan. Information om nybörjarnas skolmognad och inskolning.Skolförlaget, Gävle.

19. Ekholm, M. och Fransson, A.(1976) Arbetsformer. Supplement II Af inom Skolledarutbildningen, Linköping.

20. Ekholm, M., Fransson, A. och Sandström, B. (1976) Människoövningar. Skolledarutbildningens skriftserie nr 2, Skolledarutbildningen, Linköping. (Omarbetad version 1978)

21. Ekholm, M. (1977) Tankar kring skolledarutbildningen. Skolledarutbildningens skriftserie nr 3, Skolledarutbildningen Linköping. (Omarbetad version 1979)

22. Ekholm, M. och Sandström, B. (1978) Fri eller formell undervisning - osäkra slutsatser på magert underlag. i:Dagens Nyheter 26 januari 1978.

23. Ekholm, M. (1978) Skolledarutbildningens inriktning och uppläggning i: Pedagogiska nämndens Redogörelse för verksamhetsåret 1977/78. SÖ, Stockholm.

24. Ekholm, M. (1979) Skolan i framtiden. i: Barnen i framtiden. Slutbetänkande av Barnmiljöutredningen. SOU 1979:41.

25. Ekholm, M., Bergström, B. och Liljequist,K. (1979) Samhällsinriktad praktik i skolledarutbildningen.Skolledarutbildningens skriftserie nr 7. Skolledarutbildningen, Linköping

26. Ekholm, M. (1979) Baskunskaper - de måste upptäckas! i: Skolledaren nr 7, 1979.

27. Ekholm, M. (1980) International Exchange Activities - a Discussion on Basis of Exchanges Linked to School Focused INSET. Paper presented at a conference at the OECD/CERI, Paris, September 1980.

28. Bresky, L., Carlsson,L., Claesson, M., Ekholm, M. och Stegö, E. (1980) Att vara skolledare. Ett studiecirkelmaterial. Delbetänkande av utredningen om kvinnliga skolledare, SOU 1980:18.

29. Ekholm, M. (1981) Wie setzt der Schulleiter das Gelernte in die Praxis um? Erfahrungen mit einem schwedischen Ausbildungsprogram für Schulleiter. i: Schulmanagementsausbildung in Europa. Council of Europe. Strasbourg.

30. Ekholm, M. och Stegö, E. (1981) Skolans lokala arbetsplan. Skolledarutbildningens skriftserie, nr 8. Skolledarutbildningen, Linköping.

31. Ekholm, M. (1981) Att bedöma doktorsavhandlingar och att handleda doktorander i: Fem uppsatser om handledning och avhandlingsarbete, Pedagogiska institutionen, Linköpings universitet.

32. Ekholm, M. (1982) Är det sant att de lär sej mindre nu? i: Barn, nr 2, 1982.

33. Ekholm, M. (1982) Schulleiterausbildung in Schweden. Konstruktion, grundlegende Gedanken und einige Resultat.Report No 5, School Leader Education in Sweden. Skolledarutbildningen, Linköping

34. Ekholm, M. (1982) Trivs man i skolan? i Barn, nr 6, 1982.

35. Ekholm, M. (1983) Skolans insatser för de ungas sociala utveckling. i: Barn, nr 3, 1983.

36. Ekholm, M. (1984) Daghemmet som barnmiljö och pedagogisk miljö. i: Barnehagen nr 2, 1984.

37. Ekholm, M. (1985) Framtida skolledarutbildning. Skolöverstyrelsen.

38. Ekholm, M. (1986) Att summera kunskap - en strategi att gå vidare med. i: Strategier, nr 55, 1986

39. Ekholm, M. (1987) Förenkling - ett varningsord. i: Strategier nr 66, 1987.

40. Ekholm, M. (1987) Det envisa saktmodet. i: Strategier, nr 80, 1987.

41. Ekholm, M. (1987) Eleverna vill lära. i: KRUT, Kritisk Utbildnings-tidskrift Nr 45, 1- 1987.

42. Bornetun, T., Ekholm, M., Fagberg, M., Jakobsson,U-M., Johansson, R. och Stålhammar, B. (1987) Rekryteringsprogram för skolledare. Idéskrift 1. Svenska kommunförbundet, Landstingsförbundet, Skolöverstyrelsen. Stockholm

43. Ekholm, M. (1988) Skolans arbetsklimat. i: Våldet och skolans arbetsklimat. Liber, Stockholm

44. Ekholm, M. och Stegö, E. (1988) Fördjupningsprogrammet i skolledarutbildningen. Innehåll och arbetssätt - överväganden. Skolöverstyrelsens skolledarutbildning. Stockholm.

45. Ekholm, M. (1989) Utvärdering i grundskolan. i Att Undervisa, Nr 1, 1989.

46. Ekholm, M., Alehammar, S., Lernberg, L-O., Nilsson, B., Röhr, G., Wallin, L. och Wennås, M. (1989) Skolledaren och lärarfortbildningen. Skolledarutbildningen. Linköping.

47. Ekholm, M. (1989) Skolans utveckling och utvärdering. Riksförbundet Hem och Skola, Stockholm.

48. Ekholm, M. (1990) Vägledande utgångspunkter för den statliga tillsynen av skolverksamheten Skolöverstyrelsen, Stockholm

49. Ekholm, M. (1991) Elevinflytande - tradition och möjligheter. i KRUT, 1/1991

50. Ekholm, M. (1991) Ska min 6-åring börja skolan? Läromedelsgruppen, Stockholm

51. Ekholm, M. (1991) Det våras för pedagoger! i Nordisk pedagogik 3/1991

52. Ekholm, H. och Ekholm, M. (1992) Nybörjare. Till föräldrarna om barnen och skolan. Läromedelsgruppen, Stockholm

53. Ekholm, M. och Lander, R. (1993) Utvärderingspraktikan. Almkvist och Wicksell. Stockholm

54. Ekholm, M. (1995) De ovetandes förstenade konsumtion av de vetandes vett. Nordens tidning nr 3, 1995.

55. Ekholm, M. (1997) Lärarna måste själva ta ansvar för sin yrkesutveckling.i Pedagogiska Magasinet.Nr 1 1997.

56. Ekholm, M. (1997) Skolen for livet i Livslang læring - fra idé til virklighed. Tema Nord 1997:512. Nordisk Ministerråd, Köpenhamn, 1997.

57. Ekholm, M.(1997) Människa och inlärning i centrum i Apropå, Brottsförebyggande rådets tidskrift nr 4/1997.

58. Ekholm, M. (2004) Bengt-Erik Andersson – en fallstudie. Ii Sandqvist, K. (red) (2004) Ungdom – hela livet. En vänbok till Bengt-Erik Andersson. HLS-förlag, Stockholm.

59. Ekholm, M. (2004) Så förs en endimensionell och starkt förenklad debatt. i Pedagogiska Magasinet,nr 3, 2004.

60. Ekholm, M. (2005) Samverkan i styrningen. i Vägval i skolans historia. Årg 5, nr 1-2, 2005.

61. Ekholm, M. (2005) NCSL –ett flaggskepp för skolledarutbildning. i Skolledaren 5-6, 2005.

62. Ekholm, M. (2006) Den hållbaraste läroplanen – 1919 år undervisningsplan för rikets folkskolor. s 3-8 i Vägval i skolans historia. Tidskrift utgiven av Föreningen för Svensk Undervisningshistoria. Nr 3-4, 2006.

63. Ekholm, M. (2006) Local meets global – changing the nature of schooling for a modern world. i Responding to global, local and local challenges, Next Practice Leadership, Delta 6, Innovation – Next Practice, National College for School Leadership, Nottingham.

64. Ekholm, M. (2007) Typisch deutsch. s 56-57 i Pädagogik.

65. Ekholm, M. (2007) Lägg ned skolinspektionerna i Göteborgsposten, 2007-05-16.
66. Ekholm, M. (2017) Skolans värdegrund är en hållbar konstruktion på Dagens Nyheter Debatt