List of publications

 

Scientific papers and books


Scientific papers published before 1991 can be found in the list that can be found under Documents.

1.      Miles, M.B. och Ekholm, M. (1991) Will restructuring stay restructured? Paper presented at Session 43.42, AERA, 1991,Chicago, 5 April, 1991.

2.      Ekholm, M. och Ploug-Olsen, T. (1991) Förbättringar av skolor – nordiska lärdomar och internationell inspiration inför 2000-talet.Nordiska Ministerrådet, NORD, Köpenhamn.

3.      Ekholm, M. och Hasselgren, B. (1991) Swedish research on education. On policy level. i Nordisk Pedagogik, 1/1991

4.      Ekholm, M. (1991) Evaluation of School Leadership Development in Sweden i Urban Education.

5.      Ekholm, M. (1991) Improvement demands and reactions of schools. A five-year follow-up study of Swedish grund-schools. Paper presented at the third meeting of the Socieyty for School Effectiveness and School Improvement i Cardiff 2-6 januari, 1991.

6.      Ekholm, M. (1992) Lokal utvärdering som grund för kunskapstillväxt. i Nordisk pedagogik, 1/1992

7.      Andersson, B-E. och Ekholm, M. (1992) Skolan och den sociala utvecklingen i Den svenska skolan belyst av pedagogisk forskning. Institutionen för pedagogik och psykologi och institutionen för TEMA, Linköpings universitet, Linköping.

8.      Ekholm, M. (1992) Evaluation of School Leadership Development in Sweden i Urban Education, 1/1992

9.      Ekholm, M. (1992) On decentralisation in the educational system and school autonomy - views from a Swedish Horizon. i Posch P.och Altrichter H.(red) (1992) Schulautonomie in Österreich. Institut für Schulpädagogik und Sozialpädagogik der Universität Klagenfurt.

10.   Ekholm, M. (1992) Lokal utvärdering som grund för kunskapstillväxt - fortsättningen som följde i Nordisk pedagogik, 3/1992.

11.   Ekholm, M. (1992) Utveckling och utvärdering - Skolor i fokus i Nordisk pedagogik, 4/1992.

12.   Ekholm, M. (1992) Kunskap som hållfast konstruktion i Vägar till kunskap. Lärarförbundet, Stockholm.

13.   Ekholm, M. (1992) Läraryrket och dess kunskapsbas. i Settergren P. (1992) Lärarkunskap. Almqvist och Wiksell. Stockholm.

14.   Ekholm, M. och Kåräng, G. (1992) School based evaluation as a part of a national programme of evaluation. Bidrag till internationell konferens om School based evaluation i Lillehammer, Norge, juni 1992

15.   Ekholm, M. (1993) Evaluering av skolor i Norden - tankar och diskussion. Nordisk ministerråd, Köpenhamn.

16.   Ekholm, M. (1993) Skolans utveckling och framtidens lärarroll. i Ullström, S-O. (red) (1993) Lärarutbildningen i en föränderlig omvärld. Högskolan i Karlstad, Karlstad.

17.   Ekholm, M. och Kåräng, G. (1993) School based evaluation as a part of a national programme of evaluation. Early Results. Bidrag till the International Congress for School Effectiveness and Improvement, Norrköping, januari 1993.

18.   Ekholm, M. och Kåräng, G. (1993) Skolor och elevers utveckling. Huvudrapport. Skolverket, Stockholm.

19.   Ekholm, M. och Lander, R. (1993) Utvärderingspraktikan. Att utvärdera skolans verksamhet. Liber utbildning. Stockholm.

20.   Ekholm, M. (1993) Some notes on educational research in the Nordic countries paper presenterat vid OECD-konferens om utbildningsforskning i olika länder i Sunne, maj 1993.

21.   Ekholm, M. och Kåräng,G. (1994) School Qualities and Educational Outcomes paper presented at the 7th conference of the International Society of School Effectivity and School Improvement, Melbourne, Australia, 2-6 of January, 1994

22.   Ekholm, M. (1994) Skolledarskap och styrning i en decentraliserande tid. i Hård-Segerstad, A. Skolledarna och styrningen. Rektorsutbild­ningen vid Uppsala Universitet, Uppsala. 1994.

23.   Ekholm, M. (1994) Lärare, professionalitet och yrkeskvalitet. i Lärares professionalitet. Lärarförbundet. Stockholm.

24.   Ekholm, M.och Lander, R. (1994) Utvärdering och uppföljning som bas för fortbildning och utvecklingsarbete. i Madsén, T. (red.) (1994) Lärares lärande.Studentlitteratur. Lund.

25.   Ekholm, M. (1994) Educational research in the Nordic countries i Calderhead, J. Educational Research in Europe Multilingual Matters Ltd, Bridgend, 1994.

26.   Ekholm, M. (1994) Lokala arbetsplaner och den inre ordningen. I i Skolverket. (1994) Vägar till lokal arbetsplan. Skolverket, Stockholm.

27.   Seashore-Louis,K.,de Caluwé, L., Ekholm, M., de Vos-Brusse,G.Wubbles, T. (1994) The Future of APS as a Leader in School Improvement. APS. Utrecht.

28.   Ekholm, M. och Kull, M. (1995) 25 years perspective on school life in nine comprehensive schools in Sweden. Paper presenterat vid 8th conference of the International Society of School Effectivity and School Improvement, Leeuwarden, Nederländerna, 2-6 of January, 1995

29.   Hameyer,U., Andersson, R. van den Akker.. och Ekholm, M. (1995) Portraits of of Productive Schools. Activity Based Learning in Elementary Science - Sustained Improvement in Four Countries. SUNY-Press, New York.

30.   Ekholm, M. (1995) Skolledning och förbättring av skolan. Longitudinella perspektiv. i Wingård, B. (1995) Hur har rektor det egentligen? Förlagshuset Gothia. Göteborg.

31.   Ekholm, M. (1995) Notes on Educational Research in the Nordic Countries. i Tuijnman, A. och Wallin, E. (1995) School Research at the Crossroads: Swedish and Nordic Perspectives. OECD. Skolverket. Stockholm Institute of Education Press. Stockholm.

32.   Ekholm, M. och Kull, M. (1995) School climate and long term changes.Empirical findings of stability and change in nine schools that have been followed over 25 years. Paper presented at the EERA conference in Bath, England, 14-17 Sept. 1995.

33.   Ekholm, M. (1995) Skolarbetets miljö i Järvholm, B. (red) (1995) Arbetsliv och hälsa - en kartläggning. Arbetarskyddstyrelsen, Arbetslivsinstitutet. Solna.

34.   Ekholm, M. (1995) Dissemination of Educational Research in Sweden. Some Notes on Traditions and Patterns. i Tydén, T. (1995) When School Meet Science. Stockholm Institute of Educational Press. Stockholm.

35.   Ekholm, M. (1996) Rektor som förbättringsarbetare i Stålhammar, B. (red) (1996) Begripa ledningen. Förlagshuset Gothia. Göteborg.

36.   Ekholm, M. (1996) Steuerungsmodelle für Schulen in Europa - im Schnittpunkt zwischen Zentralismus und Dezentralismus. Invitationsföreläsning vid vid Deutsche Pedagogische Forschungsverbunds årskongress i Halle, 11-13.3 1996.

37.   Ekholm, M. (1996) Die Schule und der Rückzug des Staates. Entwicklungsstrategien der Schulsysteme. Ein internationaler Vergleich. i Deutsche Lehrerzeitung 17 Oktober, 1996.

38.   Ekholm, M., Lindvall, K. och Scherp, H-Å. (1996) Skolsektorns ledning i Mariehamn stad.Granskning och förslag. Högskolan i Karlstad.

39.   Ekholm, M. (1996) Norway, i Innovative School Systems in an International Comparison, Vol 1. Documentation of the international research. Bertelsmann Foundation Publishers, Gütersloh, 1996

40.   Ekholm, M. (1996) I skärningen mellan centralism och decentralism - styrning av skolor i Europa. i Skolen i Norden. Nr 3:1996.

41.   Ekholm, M. och Kull, M. (1996) School climate and educational change: Stability and change in nine Swedish schools. EERA Bullentin. No. 2, July 1996.

42.   Ekholm, M. och Lindblad, S. (1996) På väg mot en svensk pedagogisk tidskrift: Några inledande ord. i Pedagogisk Forskning i Sverige. Årg 1.Nr1.1996.

43.   Ekholm, M.,Meyer, H.,Meyer-Dohm, P.,Schratz, M. och Strittmatter, A. (1996) Wirksamkeit und Zukunft der Lehrerfortbildung in Nordreihn-Westfalen. Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes Nordreihn-Westfalen. Düsseldorf.

44.   Ekholm, M. (1997) Reformansätze und Entwicklungsstrategien der Schulsysteme im internationalen Vergleich i Dokumentation des Symposiums und des Festaktes "Carl Bertelsmann-Preis 1996" Bertelsmann Foundation, Gütersloh, 1997.

45.   Ekholm, M. och Lindvall, K. (1997) Tillsättning av skolledare - rörelser i tiden. Forskning om Skola och Barn. Forskningsrapport 97:12. Samhällsvetenskap. Högskolan i Karlstad. Karlstad.

46.   Ekholm, M. (1997) Grundskolor under 25 år. Några upprepade iakttagelser. i Kritisk Utbild­ningstidskrift (KRUT), 83/84, Stockholm, 1997.

47.   Ekholm, M. (1997) Vad är nyttan med samhällsvetenskaplig forskning? I Utbildningsdepartementet, (1997) Röster om samhällsvetenskap. Forskningsberedningens skrift nr 2, 1997. Utbildningsdepartementet, Stockholm.

48.   Ekholm, M. (1997) Quality Assurance in Schools and Universities in Sweden i Posch, P och Altrichter, H. (1997) Möglichkeiten und Grenzen der Qualitätsevaluation und Qualitätsentwiklung in Schulwesen. Studien Verlag, Innsbruck-Wien.

49.   Ekholm, M. (1997) Quality Assurance in Schools and Universities in Sweden i Posch, P och Altrichter, H. (1997) Möglichkeiten und Grenzen der Qualitätsevaluation und Qualitätsentwiklung in Schulwesen. Studien Verlag, Innsbruck-Wien.

50.   Ekholm, M. (1997) Lärarna måste själva ta ansvar för sin yrkesutveckling.i Pedagogiska Magasinet.Nr 1 1997.

51.   Ekholm, M. (1997) Skolen for livet i Livslang læring - fra idé til virklighed. Tema Nord 1997:512. Nordisk Ministerråd, Köpenhamn.

52.   Ekholm, M. och Lander, R. (1998) School evaluation and improvement. A Scandinavian view. i Hopkins, D. (red)(1998) Kluwer Handbook on Educational Change. New York och Amsterdam.

53.   Ekholm, M. (1998) Skolan ska fostra framtidens medborgare i Pedagogiska Magasinet 2/1998, s 16 – 21.

54.   Ekholm, M. och Scherp, H-Å. (1998) Kamratutvärdering mellan skolor. Ett samarbetsprojekt mellan barn- och ungdomsnämnden i Karlstad och barn- och skolnämnden i Skövde. Trygghetsfonden för kommuner och landsting, Stockholm.1998.

55.   Ekholm, M. (1998) The knowledge base on schoool improvement. Some thoughts about what is known and what actions are taken. Paper presented at the International Workshop The Challenge of School Transformation: What Works? February 26th-28th, 1998 at the Max Planck Institute for Human Development, Berlin.

56.   Ekholm, M. (1999) Konsten att fånga omvärlden i Pedagogiska Magasinet 1/1999, s 24 – 27.

57.   Ekholm, M. (1999) Skolans arbetsprocesser i möte med den nya tiden i Nordisk Tidskrift för Specialpedagogik, Nr 3-4, 1999, s 241-246, Scandinavian University Press, Oslo.

58.   Ekholm, M. (1999) Schüler machen Schulprogramm i Pädagogik, 11/1999, s 16-20.

59.   Ekholm, M. (1999) Self-directed in-service training among teachers. Testing a Swedish model.Paper presented at the International Conference on School Effectiveness and School Improvement in San Antonio, Texas, USA, 2-6 January, 1999

60.   Ekholm, M. och Arnqvist, A. (1999) IT-strategier i svenska skolor. En undersökning av visioner, mål och tillämpningar av IT i förskolan, grundskolan och gymnasiet. Högskolan i Karlstad, Ungas Utveckling och Lärande. Karlstad.

61.   Ekholm, M., Blossing, U., Kåräng, G., Lindvall, K. och Scherp, H-Å. (2000) Forskning om rektor. Stockholm, Skolverket, Liber.

62.   Ekholm, M. (2001) School Improvement. Some thoughts about the knowledge base and emperical notions from a longitudinal study. Paper presented at the International Symposium, Schooling for the future, January 10th-12th, 2001 in Stockholm.

63.   Dahlin, B., Watkins, D.A. och Ekholm,M. (2001) The Role of Assessment in Student Learning: The Views of Hong Kong and Swedish Lecturers i Watkins, D.A. & Biggs, J.B. (ed.) (2001) Teaching the Chinese Learner: Psychological and Pedagogical Perspectives. Comparative Education Research Centre (CERC) & Australian Council of Educational Research. University of Hongkong, Hongkong.

64.   Ekholm, M. (2002) To Make Schools Democratic – a long term committment. Paper presented at the CCEAM Conference. Umeå 23-25 September 2002

65.   Ekholm, M. (2002) Institutionalising School Leader Education. paper presented at the National School Leader Institute Conference in Nottingham, November 2002

66.   Ekholm, M. (2003) Schools in Sweden – Part of the National Democracy. Paper presented at the meeting of the International Network for School Social Work. Stockholm 19th September 2003

67.   Ekholm, M. (2003) Perspectives on European schools. s 215-243 i Search for the Future direction. Seoul, Korean Educational Development Institute. 2003.

68.   Burkard, C., Eikenbusch, G., and Ekholm, M. (2003) Starke Schüler – gute Schulen. Wege zu einer neuen Arbeitskultur im Unterricht. Berlin. Cornelsen Scriptor. 2003.

69.   Ekholm, M. (2004) Learning democracy by sharing power: the student role in effectiveness and improvement. in Macbeath, J. and Moos, L. Democratic learning. The challenge to school effectiveness. London, Routledge Falmer. 2004.

70.   Ekholm, M. (2004) Quality and Equity in Danish Basic Education: Policies and Outcomes. Background Report. OECD-CERI. Paris. 2004.

71.   Halász, G., Santiago, P., Ekholm, M., Matthews, P. and McKenzie, P. (2004) Attracting, Developing and Retaining Effective Teachers. Country Note: Germany. OECD-CERI. Paris.

72.   Ekholm, M. (2004) Qualitätsentwicklung im Bildungswesen. Erfahrungen von und aktuelle Problematik in Schweden. Paper presented on the conference on Curriculum development in Switzerland, 17-19 March, 2004 in Morten, Switzerland.

73.   Hargreaves, D., Ekholm, M. and El-Khawas, E. (2004) National Review on Educational R&D: Examiners´ Report on Denmark. OECD-CERI. Paris.

74.   Ekholm, M. (2004) Einsicht in das Deutsche Schulsystem aus der Sicht eines Peers. i Journal für LehrerInnebildung, 4/2004, s 52-57.

75.   Ekholm, M. (2004) Evidence-based policy research – some Swedish lessons. Paper presented at the First OECD-conference on Evidence Based Policy Research, 19-20 April, 2004 in Washington.

76.   Ekholm, M. (2004) Veränderung von einem Schulsystem. Schwedische Erfahrungen. Paper presented at the conference on Schulleitern in die Zukunft, 6-7 October in Düsseldorf, Germany.

77.   Blossing, U. and Ekholm, M. (2005) School Reforms and Local Responsein the Long Run. A twenty year longitudinal study of 35 Swedish “grund” schools. Paper presented at the Second OECD-conference on Evidence Based Policy Research, 27-28 January, 2005 in Stockholm.

78.   Blossing, U. and Ekholm, M. (2005) A Centralised School Reform Programme in Sweden and the Local Response: Taking the Long Term View Works. A twenty year longitudinal study of 35 Swedish “grund” schools. Paper presented at the International Congress for School Effectiveness and Improvement in Barcelona, January 2-5, 2005.

79.   Ekholm, M. (2005) Nasjonale pröver – internationella utblickar och lärdomar av värde för Norge. Paper presenterat vid konferensen Nasjonale Pröver – veivalg og utviklingsmuligheter, 8-9 februar på Lillehammer, Norge.

80.   Ekholm, M. (2005) Ganztagschulen – Chancen für eine bessere individuelle Förderung. Paper presented at the conference on Ganztagsschulen, 2-3 September, 2005 i Berlin

81.   Ekholm, M. (2005) Responsible schools as the basis of the school system. Swedish experiences. Paper presented at the Semana Monográfica de la Educaciòn, 21-25 Nov, 2005, Madrid.

82.   Ekholm, M. (2005) Curriculum in Sweden. Use and discussions. Paper presented at the SLO invitational conference on Curriculum re-invented in Leiden, The Netherlands, 7-9 December 2005

83.   Ekholm, M. (2005) Att fånga kunnandet om lärande och undervisning. Om villkoren för skolledare och lärare att ta del av systematiskt framtagen kunskap om utbildningsverksamhet. Utbildnings- och kulturdepartementet, Ds 2005:16, Stockholm.

84.   Scherp, H-Å. och Ekholm, M. (2006) Lehrerfortbildung und ihre Wirkungen auf die Unterrichtspraxis. i Journal für Schulentwicklung, 2006:1

85.   Blossing, U. och Ekholm, M. (2006) Wirkungsanalyse der Schulentwicklung – eine langzeitstudie aus Schweden. i Journal für Schulentwicklung, 2006:1

86.   Ekholm, M. (2006) Learning about learning among teachers i A vision of European Teaching and Learning. Perspectives on the New Role of the Teacher. The Learning Teacher Network, Karlstad.

87.   Ekholm, M. (2007) Användningen av tiden i skolan i Vänbok till Kjell Granström, Linköpings universitet, Linköping.

88.   Ekholm, M. (2007) Individuelle Förderung als Leitbild der Schulreform in Schweden i Vorbildfunktion vs Entsorgungspädagogik. Schulpolitik und Bildung in Skandinavien und Deutschland. Edition Kirchhof und Franke, Leipzig und Berlin.

89.   Ekholm, M. (2007) Institutionalised School Leader Education. Paper presented at the EERA annual meeting in Gent, 2007-09-19—21

90.   Ekholm, M. och Lindvall, K. (2008) Skolinspektioner i tid och otid.  i Pedagogisk Forskning i Sverige, 2008, årg 13 nr 1, s 42–59

91.   Ekholm, M. (2008) School inspections and school development in Sweden – a waste of time and money. Paper presented at the ICSEI annual meeting in Auckland, New Zealand 6-9 January, 2008

92.